Back to top

Fikih

ramadan
27 July 2011
Shiyam secara bahasa artinya menahan. Orang yang diam disebut, “shaa`im”, karena ia menahan dari berbicara.Diantaranya firman Allah, “Sesungguhnya aku bernadzar kepada Allah Ar-Rahman untuk tidak berbicara (shaum).” (QS. Maryam: 26). Secara istilah syar’i, shiyam adalah menahan diri dengan niat dari…
embun-pagi
27 July 2011
Seseorang boleh berijtihad jika terkumpul padanya empat kriteria: Mengetahui dalil-dalil syar’i; baik al-Kitab, sunnah, ijma, qiyas, istishab dll dalam masalah yang diperlukan. Mengetahui kaidah-kaidah dalam memahami nash-nash syar’i atau yang disebut dengan kaidah-kaidah ushuliyyah. Ia dapat menerapkan kaidah-kaidah itu terhadap…
masjid
3 January 2011
Para ulama berbeda pendapat dalam hukum shalat berjamaah di tempat selain masjid dalam tiga pendapat: Pendapat pertama: Boleh dilakukan di tempat selain masjid. Ini pendapat Malik, Syafi’i dan riwayat dari Imam Ahmad, ia juga madzhab Hanifiyyah. Ibnul Qasim berkata, “Aku…
1 January 2010
Sumber : Kitab Fathul Qarib Al-Mujib, Al-Allamah Abu Abdillah Muhammad ibn Qasim Al-Ghaziy Al-Syafi’iy Definisi Secara bahasa, zakat berarti tumbuh berkembang. Secara syariat, zakat adalah istilah untuk harta khusus yang diambil dari harta tertentu berdasarkan pertimbangan tertentu dan disalurkan hanya…
  • Info Penerimaan Pesantren

  • Terbanyak Dibaca

  • Akhlak

  • Kisah

  • Tafsir

  • Tulisan Baru

  • Keluarga

  • Dakwah

  • Info